PUBLICACIÓ DEL CRITERI TÈCNIC 101/2019 SOBRE L’ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

A la nostra entrada al blog del dia 9 d’abril de 2019, us explicàvem en format pregunta-resposta en què consistia l’obligació de garantir un registre de la jornada diària dels treballadors/res arrel de la introducció de l’apartat 9 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (https://www.adanadvocats.com/blog/obligatorietat-portar-registre-la-jornada-treball-per-tots-els-treballadorsres-lempresa-entrada-vigor-la-mesura-dia-12-maig-2019)  i a la segona entrada al blog del dia 16 de maig de 2019,  us detallàvem els principals criteris recollits a la Guia de Registre Diari de Jornada publicada el dia 14 de maig de 2019 pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, (https://www.adanadvocats.com/blog/ampliacio-la-informacio-relativa-al-registre-diari-jornada-treball).

Finalment en data 7 de juny de 2019 s’ha publicat el Criteri Tècnic núm. 101/2019 dictat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que té com objectiu informar de quins CRITERIS adoptarà INSPECCIÓ DE TREBALL, en les seves ACTUACIONS INSPECTORES en relació a aquelles empreses que no compleixin amb l’obligació de garantir un registre de jornada als seus treballadors/res a partir del 12 de maig de 2019. El Criteri Tècnic es refereix als contractes de treball a jornada completa, sens perjudici del que pugui indicar de forma concreta per a les jornades a temps parcial.

Aquests criteris que adoptarà Inspecció de Treball en les seves actuacions inspectores seran:

  • Obligatorietat del registre de jornada:

És una obligació per totes les empreses l’existència d’aquest registre de jornada, a través d’un sistema objectiu, fiable i accessible que permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada persona treballadora.

  • Contingut del registre de jornada
  1. Objecte del registre

L’objecte del registre de jornada és la jornada de treball realitzada diàriament pel treballador/ra.

Inspecció de Treball indica que no s’exigirà expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici o la finalització de la jornada diària, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu. Tot i això, us recomanem que es detallin en el registre de jornada aquestes interrupcions o pauses, i s’indiquin si les mateixes tenen o no la consideració de temps de treball efectiu, doncs tot i que Inspecció de Treball no ho estableixi expressament en el Criteri Tècnic si que diu que mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa, o en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta als representants legals dels treballadors, el registre de jornada haurà d’organitzar-se de manera que inclogui les interrupcions o pauses que es considerin, sempre i quan el registre inclogui necessàriament l’horari d’inici i fi de la jornada. Per tant, indirectament si que recomana la seva inclusió en el registre de jornada.

La pròpia Inspecció de Treball recomana que el registre de jornada utilitzat a l’empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball a través d’un sistema objectiu i fiable, de manera que permeti computar  la jornada diària realitzada per cada treballador/ra. En cas contrari, es podrà presumir per part d’Inspecció de Treball que és jornada de treball tota aquella que transcorri entre l’hora d’inici i fi de la jornada de treball registrada, i correspondrà a l’empresa acreditar que això no es així.

Inspecció de Treball considera com a instruments idonis per precisar tots els aspectes relacionats amb el registre de les interrupcions, pauses o flexibilitat del temps de treball fer-ho a través de la negociació col·lectiva o els acords d’empresa referits a l’organització i documentació del registre.

2.Registre de jornada DIARI

El registre de jornada ha de ser DIARI.

No s’acceptarà per part d’Inspecció de Treball com a forma de complir el registre de jornada l’exhibició de l’horari general de l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris elaborats en determinats períodes, doncs aquesta documentació, entén Inspecció de Treball, que s’haurà elaborat abans de la realització efectiva de la jornada com una previsió de treball.

Per tant, el registre de jornada serà el document que es confeccioni posteriorment a la realització de la jornada de treball, essent només aquest l’únic sistema que permetrà determinar la jornada de treball efectivament realitzada pel treballador/ra per part d’Inspecció de Treball.

3.Altres registres de jornada i especialitats

 Com ja us vam avançar amb les nostres entrades al blog, en el Criteri Tècnic 101-19 la Inspecció de Treball recorda que el registre diari de jornada i el registre diari d’hores extraordinàries, constitueixen obligacions legals independents i compatibles, i que aquest registre diari de jornada també podrà ser utilitzat per complir amb el registre diari d’hores extraordinàries.

4.Registre de jornada dels treballadors mòbils, treballadors de la marina mercant i treballadors que realitzin serveis de interoperabilitat transfronterera en el transport ferroviari

Respecte als tres casos anteriors, Inspecció de Treball transcriu el contingut dels articles 10 bis, 18 bis i Disposició Addicional Setena del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, per recordar les obligacions en aquests tres casos. L’objecte del registre de jornada en el cas de treballadors/res ferroviaris i de la marina mercant, caldrà indicar a més de les hores de treball, les de descans

5.Registre de jornada en els desplaçament transnacionals

Inspecció de Treball es limita a recordar el contingut de l’article 6 de la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacional.

  • CONSERVACIÓ DEL REGISTRE DE JORNADA

Aquest és un dels Criteris a on Inspecció de Treball dona més pistes de quina serà la seva forma d’actuació davant la localització i conservació del registre de jornada, essent aquest un dels punts MÉS IMPORTANTS juntament amb el punt 4 d’aquesta entrada que conté el Criteri Tècnic, segons el nostre punt de vista:

Forma de conservació: Inspecció de Treball entén vàlid qualsevol mitjà físic o de qualsevol altre tipus com a forma de conservació del registre de jornada, sempre que es garanteixi la fiabilitat i veracitat respecte les dades registrades diàriament.

En el cas de que el registre de jornada s’hagi instrumentat originalment en format paper, a efectes de la seva conservació Inspecció de Treball determina que podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, havent-se de guardar telemàticament amb les degudes garanties.-

-Accessibilitat del registre de jornada en qualsevol moment i de forma immediata: haurà de ser possible accedir al registre de jornada en qualsevol moment, quan així ho sol·licitin els treballadors, representants legals i per la Inspecció de Treball i Seguretat Social; i els registres de jornada hauran d’estar i romandre físicament en el centre de treball, o ser accessible des el mateix de forma immediata.

D’aquesta forma Inspecció de Treball garanteix que la consulta immediata del registre de jornada pugui evitar qualsevol possibilitat d’alteració de les dades en l’interval que pugui haver entre la visita de la Inspecció de Treball i el control efectiu d’aquestes dades per part dels inspectors de treball.

És a dir, la comprovació de l’existència del registre de jornada s’ha de poder realitzar en el centre de treball en el mateix moment de la visita, el que evita la possibilitat de la creació posterior, manipulació o alteració d’aquests registres; tot això sense perjudici de que aquests registres de jornada puguin sol·licitar-se, per a la seva presentació posteriorment en la compareixença a les oficines de la Inspecció de Treball o remissió a la Inspecció de Treball per altres vies que legalment corresponguin.

Obligació d’entrega o forma correcte de posar a disposició de la Inspecció de Treball, treballadors/res o representant legals del treballadors/res dels registres de jornada

Segons la Inspecció de Treball l’obligació d’entrega del registre de jornada no implica l’obligació d’entrega de còpies (excepte que així ho digui el conveni col·lectiu o existeixi pacte exprés que indiqui el contrari), ni haurà d’entregar-se a cada persona treballadora còpia del seu registre diari (tot i que nosaltres recomanem que si que es faci juntament amb la fulla de salari), sense perjudici de facilitar la seva consulta personal pel treballador/ra i els representants legals dels treballadors/res. Per tant, tot i que Inspecció de Treball diu que no cal entregar còpia d’aquest registre  de jornada als treballadors si que indica que s’haurà de facilitar el mateix de forma immediata en el moment que el treballador/ra o els seus representants legals ho sol·licitin a l’empresa.

  • OBLIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL REGISTRE DE JORNADA

El següent punt IMPORTANT del Criteri Tècnic 101/2019 és el que fa referència a l’obligació i documentació del registre de jornada.

Inspecció de Treball recorda que la documentació i organització del registre de jornada, serà la que es determini mitjançant negociació col·lectiva, acord d’empresa o, en el seu defecte decisió de l’empresa prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors/res tal i com així determina l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors.

De nou, Inspecció de Treball indica que el sistema de registre de jornada ha de ser objectiu, i ha de garantir la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades que s’hi continguin respectant la normativa de protecció de dades prevista a la Llei Orgànica 3/2018, havent-se de respectar en tot cas el dret a la intimitat de les persones treballadores.

Inspecció de Treball determina quina serà la forma de requeriment d’aquesta documentació a l’empresa en cas d’Inspecció de Treball per cadascuna de les formes de documentació del registre de jornada:

Registre de jornada per mitjans electrònics o informàtics: com el sistema de fitxatge per mitjà de targeta magnètica o similar, empremta dactilar o mitjançant ordinador. La Inspecció de Treball podrà requerir de forma immediata en la seva visita, la impressió dels registres de jornada corresponents al període que consideri, o bé la seva descarrega o el seu subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable.

Registre de jornada per mitjans manuals: com el sistema de signatura del treballador en suport paper. La Inspecció de Treball podrà sol·licitar l’entrega dels documents originals o sol·licitar una còpia dels mateixos. De no disposar de mitjans de còpia, es podran prendre notes, o mostres mitjançant fotografies, així com si ho considera oportú Inspecció de Treball podrà demanar el registre de jornada original de forma cautelar.

Amb les mesures de requeriment de documentació anteriors Inspecció de Treball considera que es podrà evitar qualsevol possibilitat d’alteració de les dades contingudes en aquests registres de jornada.

Per tant, Inspecció de Treball serà competent no solament per verificar l’existència d’un registre de jornada a l’empresa, sinó també comprovarà que la seva forma d’organització i documentació hagi vingut precedida pel corresponent procediment de negociació o consulta amb la representació legal dels treballadors/res, podent-se comprovar aquest fet a través de les Actes de les reunions celebrades en el procés de negociació.

  • RÈGIM SANCIONADOR

Inspecció de Treball recorda en el seu Criteri Tècnic 101/19 que l’inici dels procediments sancionadors es portaran a terme a partir de l’entrada en vigor de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, és a dir, a partir del dia 12 de maig de 2019.

Tot i que Inspecció de Treball no recorda quina serà la multa en cas d’incompliment, us recordem que l’incompliment serà considerat com a falta greu i s’imposarà a l’empresa una multa que pot oscil·lar entre 626 a 6.250 euros.

Us facilitem a continuació el link del Criteri Tècnic 101/2019:

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_101_2019.pdf

En definitiva, és molt important que les empreses compliu de forma obligatòria amb aquest registre de jornada, i que davant de qualsevol qüestió que us pugui sorgir o necessitat d’ampliar informació, contacteu amb nosaltres.

 

Equip d’Adan Advocats