AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓ RELATIVA AL REGISTRE DIARI DE JORNADA DE TREBALL

Guia de Registre Diari de Jornada publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social el dimarts dia 14 de maig de 2019

Davant dels dubtes que molts dels nostres clients i clientes ens heu plantejat arrel de l’entrada en vigor el dia 12 de maig de 2019 del Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball (en endavant RDL 8/2019), us adjuntem el link per accedir a la Guia de Registre Diari de Jornada publicada el dimarts dia 14 de maig de 2019 pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que respon algunes de les consultes plantejades i intenta facilitar l’aplicació pràctica de les modificacions introduïdes pel RDL 8/2019:

http://www.asnala.com/media/docs/2019-05-13-guia-sobre-el-registro-de-jornada.pdf

De totes maneres, tal i com diu la pròpia Guia en la seva introducció i tal i com es pot veure en el propi redactat de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors (en endavant ET) modificat pel RDL 8/2019, l’ambigüitat en la definició d’aquesta norma no permet donar resposta a tots els dubtes que es puguin plantejar en matèria de registre diari de jornada pels treballadors a temps complet en la seva aplicació pràctica, havent de ser els propis Jutjats i Tribunals de l’ordre social a qui correspon la seva interpretació, els que donin la resposta. Així doncs, haurem d’esperar als possibles pronunciaments per part d’Inspecció de Treball a través d’alguna instrucció o dels Jutjats i Tribunals en aquesta matèria.

De forma resumida els PRINCIPALS CRITERIS que recull la GUÍA a títol informatiu són els següents:

1)Preguntes relatives a l’àmbit d’aplicació de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors:

       1L’àmbit d’aplicació del registre horari regulat a l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors s’aplica a tots els treballadors al marge de la seva categoria o grup professional, a tots els               sectors d’activitat i a totes les empreses, qualsevol que sigui el seu tamany o organització del treball. També s’aplica aquest registre a “treballadors mòbils”, comercials, temporals,                                 treballadors a distància o qualsevol altres situacions en les que la prestació laboral no es desenvolupi, total o parcialment, en el centre de treball de l’empresa.

Les úniques excepcions a l’aplicació de l’article 34.9 ET són:

  • Pel que fa a les relacions laborals de caràcter especial (art. 2 ET) s’haurà d’estar al que s’estableixi en la seva normativa específica i les regles de supletorietat que s’estableixin per l’aplicació de l’ET. En aquest aspecte, s’exclouen els alts càrrecs o personal d’alta direcció, és a dir, aquells treballadors que exercitin poders inherents a la titularitat jurídica de l’empresa, i relatius als objectius generals de la mateixa, amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes que provenen de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l’entitat que respectivament ocupi la titularitat.
  • Contractes a temps parcial, en els quals el registre de jornada registrat dia a dia i totalitzat mensualment es troba regulat a l’article 12.4 c) de l’ET.
  • Treballadors que a dia d’avui ja comptin amb registres específics i que es troben afectats per la regulació de jornades especials de treball regulades al RD 1561/1995 (com per exemple treballadors mòbils i treballadors de la marina mercant)
  • Totes aquelles relacions laborals excloses de l’article 1.1 ET per no existir relació contractual laboral.

En relació als treballadors que tinguin pactat un règim de lliure disponibilitat del temps de treball o aquells treballadors en que forma part de les seves obligacions contractuals la seva plena disposició horària pel compliment de la seva activitat professional, amb caràcter general sota la premissa que no s’ocultin situacions d’abús de dret, la jornada diària d’aquests treballadors haurà de ser objecte de registre, sens perjudici de l’acreditació del seu temps de treball mitjançant el pacte de disponibilitat horària, interpretant-se que la retribució obtinguda pel treballador ja compensa de manera proporcionada aquesta major exigència de temps de treball.

En relació a la flexibilitat del temps de treball i de distribució irregular de la jornada, inclòs el treball a distància o teletreball i horaris flexibles del treballador, el registre diari de jornada haurà de ponderar-se i globalitzar-se a efectes de control i comptabilització del temps de treball efectiu en aquestes seqüències superiors a la diària. A títol d’exemple si la flexibilitat horària exigeix el compliment d’una determinada jornada mensual, lliurement distribuïda pel treballador, el fet de que un registre horari diari computi excessos de jornada no s’interpretarà com treball extraordinari o per damunt del pactat si, analitzats els registres dels restants dies del mes, queda acreditat el compliment de la jornada mensual ordinària.

         2) Empreses de treball temporal (ETT)si el treballador contractat per la ETT presta els seus serveis en una empresa usuària, haurà de ser l’empresa usuària la que porti el registre de                 jornada, i haurà de conservar aquest registre durant quatre anys. No obstant, haurà d’haver una coordinació entre la ETT i l’empresa usuària, que hauran d’establir els procediments                          d’aportació dels registres pel compliment de les seves obligacions.

         3) Subcontractació de l’article 42 ET: la responsable de portar el registre diari de jornada serà l’empresa ocupadora, és a dir, l’empresa contractista o subcontractista. Si la prestació de                serveis del personal d’aquestes empreses es porta a terme en l’àmbit de l’empresa principal, la Guia indica que hi haurà d’haver un acord entre les parts a fi de que l’empresa ocupadora                      pugui servir-se dels sistemes de registre diari utilitzats per la principal pels seus treballadors. En tot cas, l’obligació de conservar la documentació és sempre de les empreses contractista o                 subcontractista.

2)Preguntes sobre el contingut i el sistema de registre

L’article 34.9 ET diu que el registre diari de la jornada de treball haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.

Es convenient que sigui objecte de registre tot allò que formi part de la jornada laboral, en especial el relatiu a pauses diàries obligatòries, per permetre eludir la presumpció de que tot el temps que hi ha entre l’inici i fi de la jornada registrada constitueixi temps de treball efectiu. En definitiva, nomé tindrà la consideració de jornada laboral a efectes de registre el que estipula l’article 34 de l’ET.

En relació als treballadors desplaçats fora del centre habitual de treball amb o sense pernocta, s’haurà de registrar el temps de treball efectiu. El registre però, no inclourà els intervals de posada a disposició de l’empresa, sens perjudici de la seva compensació mitjançant dietes o bestretes.

La Guia però, no defineix quins són els mitjans vàlids per donar compliment a l’obligació de registre de jornada, indicant que serà vàlid qualsevol sistema o mitjà que pugui proporcionar informació fiable, immodificable i no manipulable a posteriori, ja sigui pel treballador o l’empresari.

En relació a si les empreses poden establir unilateralment aquests sistemes de registre, i tal i com ja us vàrem avançar a la nostra entrada el blog el dia 9 d’abril de 2019, només en defecte de conveni o acord col·lectiu correspon a l’empresari establir un sistema propi que, en tot cas, ha de ser sotmès a la consulta dels representants legals dels treballadors. De no existir representació legal dels treballadors ni previsió en el conveni col·lectiu o acord col·lectiu, l’organització i documentació del registre correspondrà a l’empresari que haurà de complir necessàriament amb els requisits i objectius previstos a la norma.

 3)Preguntes sobre la conservació i accés al registre

Serà vàlid qualsevol mitjà de conservació de la documentació sempre i quan es garanteixi la seva preservació i la fiabilitat i invariabilitat a posteriori del seu contingut.

En relació a l’accés a aquests registres, podrà realitzar-se pels treballadors, la representació legal dels treballadors i la Inspecció de Treball, i els registres hauran de romandre a la seva disposició en el sentit que hauran d’estar físicament en el centre de treball o ser accessibles de forma immediata per evitar la seva creació posterior.

4)Preguntes sobre el registre d’hores extraordinàries

Tot i que l’obligació de registre d’hores extraordinàries ja existia anteriorment,  la Guia indica que ens trobem davant de dos registres, un el de la jornada ordinària de treball i l’altre el de la jornada extraordinària, essent dos obligacions legals independents i compatibles. No obstant, podrà utilitzar-se el registre previst a l’article 34.9 ET per donar compliment a l’article 35.5 ET, sense perjudici de les obligacions addicionals establertes a l’article 35.5 ET i de la informació que haurà de facilitar-se a la representació legal dels treballadors.

Sentència en l’assumpte C55-18 CCOO/ Deutsche Bank SA del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea

Finalment, és important indicar que el dia 14 de maig de 2019 es va dictar per part del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea la Sentència en l’assumpte C55-18 CCOO/ Deutsche Bank SA que dona resposta a la qüestió prejudicial plantejada per la Sala Social de l’Audiència Nacional. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea és clara i obliga als Estats membres a imposar als empresaris l’obligació d’implantar un sistema objectiu, fiable i accessible que permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador. Us adjuntem el link per accedir al comunicat de premsa del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en data 14 de maig de 2019 que resumeix aquesta sentència:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061es.pdf

Per qualsevol consulta no dubtin en contactar amb nosaltres,

ADAN ADVOCATS