OBLIGATORIETAT DE PORTAR UN REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL PER TOTS ELS TREBALLADORS/RES A L’EMPRESA ENTRADA EN VIGOR DE LA MESURA EL DIA 12 DE MAIG DE 2019

A partir del dia 12 de maig de 2019 les empreses tenen l’obligació de garantir el registre de la jornada diària de tots els seus treballadors/res

El dia 12 de març de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. (en endavant RDL 8/2019). Us facilitem a continuació el link per la seva consulta:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3481

Una de les principals novetats d’aquest RDL 8/2019, és que s’afegeix un nou apartat a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors amb els següents termes:

“9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.”

Arrel de la introducció d’aquest nou apartat moltes empreses ens han consultat quines obligacions tenen en matèria de control horari respecte als seus treballadors/res i com han d’actuar o quines previsions han de tenir en compte davant aquesta obligatorietat de portar un registre de control de la jornada de treball de tots els seus treballadors/res amb independència del tipus de jornada que realitzin.

Mitjançant aquesta entrada al blog, i en format pregunta-resposta els hi passem a explicar en què consisteix aquesta obligació

1) Anteriorment existia aquesta obligació de portar un registre de control de la jornada per tots els treballadors i treballadores?

Fins a la data de la publicació del RDL 8/2019 solament era obligatori portar un registre de la jornada dels treballadors/res a temps parcial registrant dia a dia i totalitzant mensualment el resum de totes les hores realitzades en cada mes pel treballador/a incloent tant les ordinàries com les complementàries, entregant una còpia d’aquest document (signat pel treballador i empresa) al treballador/a juntament amb el seu full de salari mensual.

En canvi, en relació als treballadors/res a jornada completa fins a la data de la publicació del RDL 8/2019 no era obligatori portar un registre de control de la jornada, excepte pel còmput de les hores extraordinàries, en que l’empresa si que estava obligada a portar aquest registre de forma diària i totalitzar en el període fixat les hores extraordinàries realitzades pel treballador/a, entregant una còpia del document de registre al treballador/a juntament amb el seu full de salari mensual

2) A partir de quin dia l’empresa ha d’aplicar aquesta nova obligació de registre de control de la jornada per tots els treballadors i treballadores?

Tal i com preveu la Disposició Final Sisena del RDL 8/2019 les empreses tindran l’obligació de registrar diàriament la jornada de tots els seus treballadors/res a partir del dia 12 de maig de 2019.

3) Quines obligacions té l’empresa a partir del dia 12 de maig de 2019 en matèria de registre de control de la jornada de tots els treballadors i treballadores?

A partir del dia 12 de maig de 2019, l’obligació del registre de control diari de la jornada, que ja existia pels treballadores/res a temps parcial, s’estén a tots els treballadors/res amb independència de si el treballador/a realitza una jornada a temps complet o parcial

4) Hi ha algun model oficial per organitzar i documentar aquest registre de jornada?

No hi ha un model oficial per documentar aquest registre de jornada. L’únic que s’estableix es que l’empresa haurà de garantir el registre diari de jornada (per exemple, en format paper, automatitzat, informatitzat, etc), que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i fi de la jornada de treball de cada persona treballadora. Una còpia d’aquest document s’haurà d’entregar al treballador juntament amb el full de salari.

La pròpia Inspecció de Treball aposta per un sistema de registre mecanitzat, automatitzat o informatitzat, entenent aquest organisme que són els mètodes més fiables per garantir aquest registre de jornada.

5) Qui determina la forma d’organitzar i documentar aquest registre de jornada?

L’organització i forma de documentar el registre de jornada haurà de pactar-se a través de la negociació col·lectiva o instrumentar-se per acord d’empresa.

En defecte de l’anterior, podrà decidir l’empresa prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors la forma en com organitzar i documentar aquest registre de jornada.

És rellevant tenir en compte que l’article 34.7 de l’Estatut dels Treballadors indica que el Govern, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i prèvia consulta a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, podrà establir ampliacions o limitacions en l’ordenació i duració de la jornada de treball i dels descansos, així com especialitats en les obligacions de registre de jornada, per aquells sectors, treball i categories professionals que per les seves peculiaritat així ho requereixin.

6) L’empresa incorre en algun tipus d’infracció en el cas de no portar aquest control horari?

Si, d’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS), es considerarà com a FALTA GREU, la infracció de les normes sobre registre de jornada (art. 7.5 LISOS). La sanció per aquest tipus de falta és de 626 a 6.250 euros.

7) Quan temps ha de conservar l’empresa la documentació de registre de control horari dels treballadors/res?

L’empresa haurà de conservar aquest registres durant 4 anys. Aquesta documentació haurà de ser posada a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de treball i Seguretat social.

Per ampliar informació o per qualsevol qüestió que els pugui sorgir no dubtin en contactar amb nosaltres.

 

Equip d’Adan Advocats