Serveis

Dret laboral i Seguretat Social
 • • Assistència i defensa en procediments iniciats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • • Tramitació d’expedients de Regulació d’Ocupació i Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació
 • • Assessorament i defensa en accidents laborals
 • • Acomiadaments i reestructuracions laborals
 • Procediments de mobilitat geogràfica
 • Modificacions de substancials de les condicions de treball individuals i col·lectives
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals
 • Assessorament a l’empresa en el procediment electoral de de representants dels treballadors
 • Procediments de mobilitat geogràfica
 • Mediacions i conciliacions al Tribunal Laboral de Catalunya
 • Assessorament, negociació i defensa en conflictes col·lectius
 • Negociació de convenis col·lectius
 • Elaboració de plans d’igualtat i registres salarials.
 • Assessorament jurídic continuat en matèria juridico-laboral mitjançant un contracte de tarifa plana jurídica o iguala.

Més informació
Dret civil
 • Redacció y revisió de tot tipus de contractes civils
 • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
 • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, canviari, ordinari, execucions, etc.

Més informació
Dret immobiliari
 • Redacció y revisió de contractes (arrendament, compraventa, permuta...)
 • Assessorament en matèria d'arrendaments i propietat horitzontal. Defensa en procediments de desnonament
 • Informe jurídic i fiscal previ a operacions immobiliàries
 • • Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, obra nova, divisió en règim de propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, etc.

Més informació
Dret fiscal
 • Inspeccions tributàries
 • Sancions tributàries
 • Liquidació d'impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, ...)
 • IRPF
 • Recursos econòmic-administratius

Més informació
Dret mercantil
 • Dret dels negocis. Contractació mercantil amb clients, proveïdors i en el marc d'aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional
 • Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats.
 • Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital
 • Assistència a Juntes i Consells
 • Compravenda d'empreses
 • Dret concursal: Assessorament i defensa tant de creditors com d' empreses en situació d'insolvència al procediment de concurs de creditors.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Reclamació d'impagats
 • Defensa davant la jurisdicció mercantil: impugnació d'acords socials, accions de responsabilitat d'administradors

Més informació
Dret administratiu
 • Expedients sancionadors
 • Procediments administratius
 • Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa

Més informació
Dret penal
 • Delictes contra la hisenda pública
 • Delictes econòmics
 • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
 • Delictes contra la seguretat del trànsit
 • Defensa davant la jurisdicció penal

Més informació