Serveis

Dret laboral i Seguretat Social
 • Inspeccions de Treball i Seguretat Social
 • Expedients de Regulació d'Ocupació
 • Accidents laborals
 • Acomiadaments i reclamacions de quantitat
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals

Més informació
Dret civil
 • Redacció y revisió de tot tipus de contractes civils
 • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
 • Dret de família: procediments de divorci i separació
 • Assegurances. Assessorament i defensa jurídica en sinistres
 • Defensa davant la jurisdicció civil

Més informació
Dret immobiliari
 • Redacció y revisió de contractes (arrendament, compraventa, permuta...)
 • Assessorament en matèria d'arrendaments i propietat horitzontal. Defensa en procediments de desnonament
 • Informe jurídic i fiscal previ a operacions immobiliàries

Més informació
Dret fiscal
 • Inspeccions tributàries
 • Sancions tributàries
 • Liquidació d'impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, ...)
 • IRPF
 • Recursos econòmic-administratius

Més informació
Dret mercantil
 • Dret dels negocis. Contractació mercantil amb clients, proveïdors i en el marc d'aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional
 • Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats.
 • Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital
 • Assistència a Juntes i Consells
 • Compravenda d'empreses
 • Dret concursal: Assessorament i defensa tant de creditors com d' empreses en situació d'insolvència al procediment de concurs de creditors.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Reclamació d'impagats
 • Defensa davant la jurisdicció mercantil: impugnació d'acords socials, accions de responsabilitat d'administradors

Més informació
Dret administratiu
 • Expedients sancionadors
 • Procediments administratius
 • Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa

Més informació
Dret penal
 • Delictes contra la hisenda pública
 • Delictes econòmics
 • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
 • Delictes contra la seguretat del trànsit
 • Defensa davant la jurisdicció penal

Més informació