MODIFICACIONS RELLEVANTS DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS

ENTRADA EN VIGOR AVUI DIA 23/05/2024

En data 22 de maig de 2024 s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 2/2024, que modifica alguns articles de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social, entre altres normes.

Us traslladem a través de la present circular les novetats més rellevants que modifiquen alguns articles de l’Estatut dels Treballadors (ET) i que entren en vigor avui dia 23/05/2024:

  • Permís de lactància (modificació article 37.4 ET):

Fins ara el permís de lactància es podia gaudir per les persones treballadores de tres maneres diferents:

  1. Tenint dret a una hora d’absència del treball, que es podia dividir en dos fraccions, per la cura del lactant fins que tingui nou mesos.
  2. O per voluntat de la persona treballadora, es podia substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.
  3. O acumular-lo en jornades completes, sempre i quan aquesta acumulació estigués prevista en el conveni col·lectiu o s’arribés a un acord entre l’empresa i la persona treballadora.

A partir d’avui, dia 23/05/2024, es mantenen les dues primeres formes de gaudir del permís de lactància, i es modifica la tercera opció, doncs ja no serà necessari que l’acumulació del permís de lactància en jornades completes estigui previst en el conveni col·lectiu o s’arribi a un acord amb l’empresa ja que s’elimina aquesta restricció.

La persona treballadora podrà gaudir del permís de lactància en qualsevol de les tres formes establertes, sense cap tipus de limitació:

  1. Tenint dret a una hora d’absència del treball, que es podia dividir en dos fraccions, per la cura del lactant fins que tingui nou mesos.
  2. O per voluntat de la persona treballadora, es podia substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.
  3. O acumular-lo en jornades completes.
  • Concurrència de convenis col·lectius (modificació art. 84 ET)

En l’àmbit d’una comunitat autònoma, els sindicats i les associacions empresarials, podran negociar convenis col·lectius i acords interprofessionals de la comunitat autònoma que tindran prioritat aplicativa sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d’àmbit estatals, sempre que aquests convenis i acords obtinguin les majories exigides per constituir la comissió negociadora, i la seva regulació resulti més favorable per les persones treballadores que la fixada en els convenis o acords estatals.

També podran tenir la mateixa prioritat aplicativa els convenis col·lectius provincials quan així es prevegi en els acords interprofessionals d’àmbit autonòmic, i sempre que la regulació resulti més favorable per les persones treballadores que les fixada en els convenis o acords estatals.

Es manté el llistat de matèries no negociables en aquests supòsits: el període de prova, les modalitats de contractació, la classificació professional, la jornada màxima anual de treball, el règim disciplinari, les normes mínimes en matèria de prevenció de riscos laborals i la mobilitat geogràfica.