Avís legal

La utilització de la web www.adanadvocats.com està subjecta a les següents condicions d’ús, i implica el seu coneixement i acceptació íntegre:

Titular de la pàgina web

D’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ofereix a l’usuari d’aquesta pàgina web i als òrgans competents, la informació del titular de la mateixa:

 • Nom: MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P.
 • CIF. B-42773663.
 • Inscrita al Reg. Merc. de Barcelona, Foli 137, Tom 47644 , Full B-558033, Inscripció 1a.
 • Societat Professional Inscrita amb el número 46 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic.
 • Adreça: C/ Jacint Verdaguer, 32 Ent. 2a de Vic, 08500
 • Correu electrònic: info@adanadvocats.com
 • Telèfon: 93 889 52 32
 • Fax: 93 881 42 91

El titular de la pàgina web es troba subjecte a les normes que regulen l’exercici de l’advocacia, que estan publicades a la pàgina web del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en concret en l’enllaç que s’assenyala a continuació:

https://www.cicac.cat/

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta pàgina web es troba protegida per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els continguts que es troben en la pàgina web (disseny, textos, domini www.adanadvocats.com) són propietat de MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P.. Es permet l’ús dels hipervincles de la present pàgina web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font de manera completa i s’inclogui un enllaç a la web, i ens els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril).

Qualsevol activitat de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol tipus de difusió està totalment prohibida, i qui les realitzi podrà ser objecte de totes les accions legals, que la llei vigent reservi als legítims titulars de la propietat industrial i intel·lectual.

Protecció de dades personals

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P. – NIF: 46769676G

Direcció postal: C/ Verdaguer, 32 2a – 08500 Vic – Barcelona

Telèfon: 938895232

Correu electrònic: info@adanadvocats.com

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

3.- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

5.-A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

6.- Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARTI I ADAN ADVOCATS, S.L.P. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@adanadvocats.com o una carta a C/ Verdaguer, 32 2º – 08500 Vic – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.agpd.es

Condicions d’ús

La present pàgina web té caràcter merament informatiu i orientatiu, l’accés a la mateixa no suposa cap relació professional ni vinculació contractual i el seu ús es responsabilitat exclusiva de l’usuari. La informació  continguda a la present pàgina web, en cap cas, es pot considerar com a substitutiva d’un assessorament legal o professional.

Limitacions de responsabilitat

El present avís legal té caràcter indefinit. El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions quan ho consideri oportú sense necessitat de previ avís. El Titular en cap cas serà responsable dels errors o omissions que puguin existir en la informació facilitada ni en la seva vigència, aplicació o ús concret que es pogués fer de la mateixa.

El Titular no garanteix la disponibilitat d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control i manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que quedin fora del seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, dels mateixos.

Legislació aplicable i tribunals competents

Totes aquelles qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, es regiran i seran interpretades conforme al present avís legal i la legislació catalana i espanyola. Les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals o Jutjats de Vic per a la resolució de qualsevol tipus de discrepància, controvèrsia o litigi que es pogués suscitar entre l’usuari i el Titular per l’ús de la pàgina web, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre legalment.