MODIFICACIONS DE LA REGULACIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE SEGONS EL DECRET LLEI 6/2024

El passat 25 d’abril va entrar en vigor el Decret Llei 6/2024, de 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que modifica, entre altres, les disposicions que es detallen a continuació.

A partir d’ara, la oferta d’arrendament d’habitatge haurà d’incloure obligatòriament, a més de la informació que fixa l’article 61 de la Llei 18/2007, la següent:

  • El preu de lloguer que resulti de l’aplicació del sistema d’índexs de preus de referència que correspongui aplicar al règim de contenció de preus del lloguer, justificat mitjançant el document acreditatiu (obtingut a través del sistema de consulta pública).
  • El preu de l’última renda del contracte d’arrendament que hagi estat vigent en els darrers 5 anys en el mateix habitatge.
  • La condició de gran tenidor del propietari de l’habitatge[1], quan aquest estigui situat en una zona de mercat residencial tensat[2], dins del període de vigència de la declaració de la zona esmentada.

L’anterior informació també ha de constar en el contracte d’arrendament, juntament amb les demés dades que estableix la legislació civil. En la formalització del contracte, els arrendataris poden sol·licitar l’entrega del document acreditatiu del sistema d’índexs de preus de referència, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

Per altra banda, es diferencia el règim legal aplicable als contractes temporals d’habitatge en funció de la seva finalitat. Els contractes que tinguin la finalitat de lleure, vacances o recreativa, se’ls aplicarà la regulació dels contractes d’arrendament per ús diferent d’habitatge. Als contractes que es formalitzin per raons professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica, de situacions provisionals en espera de lliurament d’habitatge o de retorn a la residència habitual, o per altres usos anàlegs i aquells en què només es preveu la durada però no la finalitat del caràcter temporal, se’ls aplicaran les normes dels arrendaments d’habitatge relatives a la fiança i a la determinació de la renda, la seva actualització, elevació per millores i assumpció de despeses generals i serveis individuals.

No obstant, tant si es tracta d’un arrendament d’habitatge temporal com d’un arrendament per a usos diferents d’habitatge, s’ha de fer constar en el contracte i s’ha d’acreditar mitjançant el dipòsit de la documentació acreditativa de la causa del caràcter temporal juntament amb la fiança en el corresponent registre. En cas contrari, es presumirà que es tracta d’un arrendament per a habitatge permanent.

Cal destacar també que als arrendaments d’habitatge per habitacions o qualsevol altre tipus de fragmentació física, els són d’aplicació les normes d’arrendament d’habitatge. Per tant, si aquest està ubicat en una zona de mercat residencial tensat, la suma de les rendes pactades en diferents contractes d’arrendament (del mateix habitatge i de vigència simultània) no pot ultrapassar la renda màxima aplicable a l’arrendament unitari de l’immoble.

També es modifiquen els articles 123, 124 i 125 de la Llei 18/2007, relatius a les conductes constitutives d’infraccions lleus, greus i molt greus, i per tal de modificar el percentatge de disponibilitat de recursos de l’Institut Català del Sòl es modifica l’article 7 de la Llei 13/1996, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge, relatiu a la destinació dels imports de les fiances.

Finalment, es modifica l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, afegint que la transmissió d’un habitatge propietat d’un gran tenidor persona jurídica (degudament inscrit en el registre de grans tenidors d’habitatge) situat en una de les zones de mercat residencial tensat també està subjecta al dret de tanteig i retracte de l’Administració de la Generalitat.


[1] D’acord amb la resolució núm. 2 de la RESOLUCIÓ TER/800/2024, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució TER/2940/2023, d’11 d’agost, per la qual es declaren zona de mercat residencial tensionat diversos municipis, d’acord amb la Llei estatal 12/2023, de 14 de maig, pel dret a l’habitatge, es considera gran tenidor en els municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat: “Considerar com a gran tenidor, de conformitat amb l’article 3.k) de la Llei 12/2023, també a la persona física o jurídica que sigui titular de cinc o més immobles urbans d’ús residencial.” (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=980806)

[2] Podeu consultar els municipis declarats zona de mercat residencial tensionat al link: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preus-ingressos-i-zones/limit-preu-lloguer/visor/

Martí i Adán Advocats
Martí i Adán Advocats
Despacho de abogados