COMPTE ENRERE

 INFORMACIÓ IMPORTANT PELS TREBALLADORS AUTONOMS EN RELACIÓ A L’OPCIÓ D’ESCOLLIR MUTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL ABANS DEL 31 DE MARÇ DE 2019

 

En data 29 de desembre de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 28/2018 (RDL 28/2018) de data de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació. Us facilitem link de la seva publicació: https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf

Aquest RDL 28/2018 estableix que aquelles persones incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte pròpia o autònoms amb anterioritat al 1 de gener de 1998 hauran de formalitzar la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 

Per tant, d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera del RDL 28/1998, aquells treballadors autònoms incorporats al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte pròpia amb anterioritat el 1 de gener de 1998 i que en el seu moment van optar per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’INSS, tindran 3 mesos des del dia 1 de gener de 2019 i fins el dia 31 de març de 2019, per cobrir aquesta prestació amb una Mutua Col·laboradora de la Seguretat Social, tenint efectes aquesta opció a partir del dia 1 de juny de 2019.

 

Si vostè com a treballador autònom incorporat al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte pròpia amb anterioritat al 1 de gener de 1998, o amb posterioritat a aquesta data comprova que té coberta la prestació per incapacitat temporal per l’INSS, tindrà l’obligació d’optar per  alguna de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social per cobrir aquesta prestació. La relació de Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social les trobarà en el següent link: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641

 

Per comunicar quina és la Mútua Col·laboradora que vostè ha escollit ho podrà fer per via telemàtica amb certificat digital admès per la Seguretat Social o via presencial a l’Administració de la Seguretat Social que li correspongui.

 

Per tots aquells treballadors autònoms afectats, la Tresoreria General de la Seguretat Social està enviant ofici a tots ells a fi de que procedeixin a realitzar aquest tràmit.

 

Si vostè té alguna qüestió referent a aquest tràmit o precisa d’alguna informació addicional, no dubti en contactar amb aquest despatx d’advocats.