VAGA GENERAL DIA 8 DE MARÇ DE 2019

Des d’ADAN ADVOCATS els informem respecte a la vaga general d’àmbit estatal convocada per avui dia 8 de març del 2019 del següent:

 Els Sindicats Alternativa Sindical de Treballadors (AST), Sindicato de Comisiones Base (co.bas), Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUTSO), Intersindical de Aregón (IA), Sindicato Asambleario de Sanidad de la Comunidad de Madrid (SAS), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Confederación Intersindical, Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), Intersindical CSC, Sindicat Independent i Demòcrat de Treballadors de Catalunya (SINDI.CAT), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocat VAGA GENERAL des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.

La convocatòria de vaga es troba plenament vigent. Com en qualsevol altra vaga, el contracte de treball es troba temporalment suspès i l’empresa pot deduir del full de salari mensual la quantitat corresponent al dia en que el treballador o treballadora s’absenti del lloc de treball per motiu de la vaga. En cap cas es podrà computar com a falta d’assistència. Així mateix, els recomanem que sol·licitin una notificació per escrit per part d’aquells treballadors i treballadores que desitgin fer seguiment de la vaga a efectes acreditatius.

Poden consultar la Ordre  TEC/248/2019, de 6 de març, pel que s’estableixen la disponibilitat i els serveis mínims de determinades instal·lacions de generació, transport i distribució d’energia elèctrica de manera que quedi garantit el correcte funcionament del sistema elèctric, davant t la vaga general d’àmbit estatal convocada el dia 8 de març de 219, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 7 de març de 2019, en aquest enllaç:

 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3296.pdf

Per qualsevol altra informació o qüestió no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.