AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

A PARTIR D’AVUI DIA 1 D’ABRIL DE 2019 EL PERMÍS PER NAIXEMENT (ANOMENAT ANTERIORMENT PERMÍS DE PATERNITAT) S’AMPLIA A 8 SETMANES

El passat 7 de març de 2019, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 6/2019 (RDL 6/2019), de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

La majoria de mesures contingudes en aquest RDL 6/2019, que seran resumides en un altre post, varen entrar en vigor el dia següent a la seva publicació (8 de març de 2019), excepte la mesura estrella del RDL 6/2019 prevista a l’apartat dotze de l’article 2 del RDL 6/2019, que entra en vigor avui dia 1 d’abril de 2019 i que amplia el permís per naixement de l’altre progenitor diferent a la mare biològica (denominat anteriorment permís de paternitat) a 8 setmanes, i que de forma gradual s’ampliarà fins a les 16 setmanes (equiparant-lo d’aquesta forma al permís de maternitat) a partir del dia 1 de gener de 2021. Per tant, tots els naixement que es produeixin a partir d’avui dia 1 d’abril de 2019, gaudiran d’aquesta nova mesura, en contraposició a aquells parts produïts amb anterioritat el dia 1 d’abril de 2019 que encara gaudiran d’un permís de paternitat de cinc setmanes.

La primera modificació important de l’article 48 apartats 4, 5, 6, 7, 8 i 9 és el canvi terminològic que s’hi conté, en que es substitueix les mencions contingudes en l’anterior redacció de “maternitat i paternitat” per “naixement”. Per tant, el permís de paternitat i maternitat, passa a denominar-se a partir d’ara “permís per naixement”.

En quant a la suspensió del contracte per la mare biològica, es manté la duració del gaudir del permís per naixement en el període de 16 setmanes, de les quals seran obligatòries 6 setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa per assegurar la protecció de la salut de la mare.

En la nova redacció de l’article 48 apartats 4, 5, 6, 7, 8 i 9, s’estableix que el naixement, que comprèn tant el part com la cura del menor de dotze mesos, suspèn el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica (anteriorment anomenat permís de paternitat) durant 16 setmanes. El gaudí d’aquest permís de 16 setmanes entrarà en vigor a partir del 1 de gener de 2021 i s’haurà de realitzar de la següent manera:

  • Les primeres 6 setmanes posteriors al part s’hauran de gaudir ininterrompudes i a jornada completa.
  • Les 10 setmanes restants podran distribuir-se a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, i en règim de jornada completa o jornada parcial (previ acord entre l’empresa i el treballador) i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o filla tingui dotze mesos. El gaudí de cada període setmanal, o en el seu cas, de l’acumulació d’aquests períodes, haurà de comunicar-se a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

En el cas que ambdós progenitors que exerceixin aquest dret treballin per la mateixa empresa, la direcció empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

Aquest mesura però, s’implementa de forma gradual d’acord amb la nova Disposició Addicional Vint-i-Tresena de l’Estatut dels Treballadors:

– A partir del dia 1 d’abril de 2019 , la suspensió del contracte per naixement diferent a la mare biològica, tindrà una duració de 8 setmanes, havent-se de gaudir de la següent forma:

  • Les 2 primeres hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda immediatament després del part.
  • Les 6 setmanes restants podran distribuir-se a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, i en règim de jornada completa o jornada parcial (previ acord entre l’empresa i el treballador) i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o filla tingui dotze mesos.

La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a 4 setmanes del seu període de suspensió del permís de naixement no obligatori.

-A partir del dia 1 de gener de 2020 , la suspensió del contracte per naixement diferent a la mare biològica, tindrà una duració de 12 setmanes, havent-se de gaudir de la següent forma:

  • Les 4 primeres hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda immediatament després del part.
  • Les 8 setmanes restants podran distribuir-se a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, i en règim de jornada completa o jornada parcial (previ acord entre l’empresa i el treballador) i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o filla tingui dotze mesos.

La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a 2 setmanes del seu període de suspensió del permís de naixement no obligatori.

En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altre causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se a instància de la mare biològica o de l’altra progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare biològica.

En els casos de part prematur amb falta de pes i en aquells altres en els que el nounat precisi, paer alguna condició clínica, hospitalització a continuació del par, per un període superior a 7 dies, el període de suspensió s’ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

En el supòsit de mort del fill o filla, el període de suspensió no es veurà reduït, excepte que, una vegada finalitzades les setmanes de descans obligatori, es sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Us facilitem a continuació el link per la seva consulta: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/dof/spa/pdf

Per ampliar informació o per qualsevol qüestió que els pugui sorgir no dubtin en contactar amb nosaltres.