Artículo de Sergio Adán publicado en el diario digital Osona.com el 19 de abril de 2015

Captura articulo fiabilidad borradores declaracion renta

Són fiables els esborranys de la declaració de la renda que envia la Agència Tributària?

«Molts contribuents, amb l’afany de cobrar ràpidament, el confirmaran sense fixar-se si els imports o els conceptes indicats són correctes»

Des del passat dia 7 d’abril de 2015 fins al 30 de juny de 2015, l’Agència Tributaria posa a disposició dels contribuents l’esborrany de l’autoliquidació de la renda per a l’exercici 2014 amb possibilitat de confirmar-lo, modificar-lo, i presentar-lo per via electrònica.

Molts contribuents, amb l’afany de cobrar ràpidament l’import que segons l’esborrany de l’Agència Tributària se’ls hi ha de retornar, el confirmaran sense fixar-se si els imports o els conceptes indicats en el mateix són correctes, o si s’han tingut en compte totes les seves circumstàncies personals i patrimonials de l’any 2014. Cal tenir en present, que per efectuar l’esborrany de la declaració, l’Agència Tributària utilitza aquelles dades que li han estat facilitades per altres organismes, entitats bancàries i/o empreses o entitats pagadores de rendiments subjectes a retenció; informació que podria ser errònia o no estar completament actualitzada.

En contra del que generalment es pensa, les dades incloses a l’esborrany no vinculen a l’Agència Tributària, qui té dret a determinar l’import del deute tributari i calcular novament la declaració presentada o confirmada durant els quatre anys següents a la seva presentació, realitzant una proposta de liquidació provisional d’aquella declaració de la renda que havia estat confirmada pel contribuent confiant que l’Administració hauria efectuat bé els càlculs. En aquests casos, si el càlcul és favorable a l’Administració, el contribuent tindrà l’obligació d’abonar -a més de l’import de la nova liquidació de l’impost-  els interessos de demora i el recàrrec corresponent.

A fi d’evitar comprovacions posteriors per part de l’Agència Tributària de la declaració presentada, és important que es tinguin en compte amb anterioritat a confirmar l’esborrany o presentar la declaració de la renda els següents aspectes, que són els més rellevants, però no els únics:

1)    Variació de les circumstàncies personals i familiars: s’ha de revisar si ha hagut canvis en la unitat familiar, és a dir, si durant l’any 2014, el contribuent s’ha casat, divorciat, separat… o si hi ha hagut algun naixement o adopció, si té fills a càrrec…

2)    Rendiments del treball: s’ha de sol·licitar a l’empresa o entitat pagadora el certificat de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als rendiments del treball, dietes exceptuades de gravamen i rendes exemptes de l’exercici 2014, en el cas que no s’hagi entregat al contribuent. Aquest document haurà de ser entregat amb anterioritat a l’obertura del termini de presentació de la renda i és una obligació que ha de complir l’empresa o entitat per la qual presta o ha prestat serveis el contribuent (art. 108.3 del Reglament del IRPF). És important verificar que les quantitats dels rendiments del treball, les retencions i les despeses deduïbles que consten en aquest document coincideixen amb les indicades en l’esborrany de la declaració de la renda.

En aquest punt convé recordar que una dels principals novetats introduïdes per la Llei 26/2014, publicada el dia 28 de novembre de 2014, és l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador prevista a l’article 7 e) de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Cal tenir en compte però, que no totes les indemnitzacions percebudes durant  l’any 2014  pels contribuents estaran exemptes amb els mateixos límits i requisits:

        •    Si l’acomiadament o el cessament es va produir entre el dia 1 de gener de 2014 al 31 de juliol de 2014, el límit exempt per l’import de 180.000 euros no es té en compte. Per aquest període, les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador estaran exemptes per l’import que no excedeixi el límit legalment establert, és a dir 20 dies per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o en el cas que es declari la improcedència de l’acomiadament a raó de 45 dies per any de servei pels contractes formalitzats amb anterioritat el dia 12/2/2012 i/o 33 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 24 mensualitats, pels contractes formalitzats amb posterioritat a aquesta data o pel temps de servei posterior. En el cas de que l’acomiadament sigui declarat improcedent, a efectes de determinar l’exempció serà necessària la concurrència d’un segon requisit: que el reconeixement de l’ improcedència es produeixi en acta de conciliació davant el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC) o bé mitjançant resolució judicial. Per tant, si l’ improcedència de l’acomiadament és reconeguda d’una forma diferent als supòsits assenyalats anteriorment la indemnització rebuda no es trobarà exempta i s’haurà de tributar en la seva totalitat.

         •    Si l’acomiadament o el cessament del treballador es va produir entre el dia 1 d’agost de 2014 al 31 de desembre de 2014, es fixa com a límit exempt de l’ indemnització la quantitat de 180.000 euros. Per tant, tot i que la indemnització estigui dins dels paràmetres establerts a la llei pels diferents tipus d’acomiadament, si aquesta supera l’import dels 180.000 euros, tot allò que excedeixi a aquesta quantitat tributarà. Igualment cal tenir present que per tenir dret a l’exempció de l’ indemnització en cas d’acomiadament improcedent és necessari que la improcedència sigui reconeguda en acta de conciliació o bé mitjançant resolució judicial.

3)    Deduccions autonòmiques: cada comunitat autònoma té les seves pròpies deduccions, que amb caràcter general no es troben incloses a l’esborrany de la renda. Per tant, és important que abans de confirmar la renda o presentar-la s’estigui atent de si es pot tenir dret a l’aplicació d’alguna d’aquestes deduccions.

4)    Guanys patrimonials: amb efectes des del dia 1 de gener de 2014 i els exercicis anteriors no prescrits, han estat declarats exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor o garant del mateix o la transmissió de l’habitatge realitzada en execucions hipotecaries judicials o notarials, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiguin sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o amb entitats que, de manera professional, realitzin l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Per tant, no només per a la renda de l’any 2014 es declara exempt el guany patrimonial per la dació en pagament de l’habitatge habitual sinó que pels anys anteriors no prescrits hi ha possibilitat de sol·licitar l’import abonat a l’Agència Tributària pel guany patrimonial obtingut per la dació en pagament de l’habitatge. Cal tenir en compte, que per poder-se aplicar aquesta exempció serà necessari que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l’alienació de l’habitatge, per tant, sense complir aquest requisit no es podrà declarar exempta la dació en pagament de l’habitatge habitual.

S’ha de tenir en compte l’aplicació de les deduccions a la declaració de la renda 2014, doncs aquestes normalment no apareixen a l’esborrany de la declaració de la renda que emet l’Agència Tributària. Les principals són les següents:

a)    Aportacions a plans de pensions, quotes professionals, sindicals i fundacions: l’esborrany de la renda rarament inclourà aquest tipus d’aportacions, per tant és important que es tinguin en compte doncs aquestes permeten minorar l’import a pagar a l’Agència Tributària.

b)    Deducció per maternitat: és important que tingueu en compte aquesta deducció per elaborar la vostre declaració de la renda, sempre i quan compliu amb els requisits per gaudir-ne.

c)    Deducció per adquisició d’habitatge habitual: en relació a aquesta deducció hi ha hagut canvis rellevants, doncs solament tindran dret a aplicar-la aquells contribuents que hagin satisfet quantitats per aquest concepte en l’exercici 2014 sempre i quan la l’habitatge habitual s’hagi adquirit amb anterioritat al dia 1 de gener de 2013 i s’hagin deduït aquests imports en els anys anteriors. Fora d’aquest supòsit no hi haurà possibilitat d’aplicar aquesta deducció.

d)    Deducció per lloguer d’habitatge habitual: se suprimeix aquesta deducció, tot i que en caràcter transitori es manté per alguns arrendataris. Serà necessari que el contribuent hagi satisfet rendes per aquest concepte amb anterioritat el dia 1 de gener de 2015.

Per tant, és recomanable revisar detingudament el vostre esborrany i assessorar-vos per part d’un professional qualificat a l’hora de presentar la declaració de la renda de l’exercici 2014, a fi d’evitar possibles reclamacions posteriors per part de l’Agència Tributària, i d’evitar acabar pagant més o rebent menys del que us correspondria. Cal recordar de nou, que l’Agència Tributària no és responsable de les dades incloses a l’esborrany i acceptades posteriorment, essent el responsable el contribuent, que haurà de fer front al pagament dels interessos de demora i el recàrrec corresponent, a més de la quota tributaria que es derivi d’una possible liquidació complementària.


Enllaç a l’article:

Són fiables els esborranys de la declaració de la renda que envia la Agència Tributària?