DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018, DE 14 DE DESEMBRE DE MESURES DE FLEXIBILITACIÓ I FOMENT DEL MERCAT DEL LLOGUER D’HABITATGE.

El passat 20 de desembre de 2018 publicàvem en el nostre blog les principals novetats en matèria d’habitatge i lloguer introduïdes arrel de l’entrada en vigor el dia 19 de desembre del Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatge.

 

El dia 22 de gener de 2019 (solament 35 dies després de la seva entrada en vigor) el Congrés, en concret les formacions polítiques de Unidos Podemos,  PP, Ciutadans, ERC, Foro Asturias, UPN i Bildu, s’han pronunciat en contra del Reial Decret Llei 21/2018. En conseqüència, al votar en contra de la convalidació al Congrés dels Diputats s’entén que el Reial Decret Llei 21/2018  serà derogat en el moment en que es publiqui aquesta derogació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

 

Així doncs tots aquells contractes subscrits entre el dia 19 de desembre de 2018 fins el dia 21 de gener de 2019, es regiran pel que disposava el Reial Decret- Llei 21/2018. A continuació us facilitem l’enllaç de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de la derogació del Reial Decret Llei 21/2018:

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-799

 

 

Així doncs, tots aquells contractes subscrits a partir del dia 22 de gener de 2019 estaran subjectes de nou a la Llei d’Arrendaments Urbans en la redacció prevista per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatge, que prèvia com a principals mesures les següents:

 

  1. Duració mínima del contracte d’arrendament: 3 anys.
  2. La pròrroga tàcita del contracte d’arrendament serà d’un any.
  3. Desapareix el límit de l’import de la garantia addicional. Es podran demanar avals i altres garanties sense límits de quantia o valor.
  4. Les despeses de gestió immobiliària així com les de formalització del contracte d’arrendament podran ser tant a càrrec de l’arrendador com de l’arrendatari.
  5. Els contractes d’arrendament per a ús estable i permanent tornaran a està subjectes al pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.