La “tarifa reduïda”: nou mínim exempt de cotizació a la Seguretat Social per afavorir la creació d’ocupació indefinida

Calculo Seguretat Social
Tots aquells que ens dediquem a l’assessorament laboral, sabem que és una branca del dret objecte de nombroses modificacions i reformes, sobretot en matèria de bonificacions, reduccions i exempcions de la cotització a la Seguretat Social. A finals del mes de juliol de 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 25/2015 de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, que va entrar en vigor el dia 30 de juliol de 2015. Entre el seu articulat, i en concret a l’article 8, es va introduir una nova exempció de la cotització empresarial per contingències comuns per la contractació indefinida a temps complet o parcial, l’anomenada “Tarifa reduïda”. Aquesta nova exempció, pretén substituir d’alguna forma, la desapareguda reducció coneguda com a “Tarifa Plana”, ambdues amb la finalitat d’afavorir la creació d’ocupació indefinida.
Els principals beneficis d’aquesta “Tarifa reduïda” són els següents:

Contractació indefinida a temps complet: els primers 500 euros de la base mensual de cotització per contingències comuns quedaran exempts per l’empresa. A la resta de la base, se li aplicarà el tipus de cotització vigent.

Contractació indefinida a temps parcial: quan la jornada de treball sigui almenys,  equivalent a un 50% de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, la quantia assenyalada per la contractació a temps complet es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte. Per exemple, en el cas d’un treballador amb una jornada del 50%, quedaran exempts per l’empresa els primers 250 euros de la base mensual de cotització per contingències comuns, mentre que a la resta de la base se li aplicarà el tipus de cotització vigent.

Aquesta exempció també serà d’aplicació en el supòsit de persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball a les cooperatives, sempre i quan aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte aliena, així com els que s’incorporin com a socis treballadors de les societats laborals.

A quins contractes s’aplicarà? Per tots aquells contractes formalitzats per escrit, i celebrats entre el dia 1 de març de 2015 i 31 d’agost de 2016.

Durada: El benefici en la cotització s’aplicarà durant un període de 24 mesos computats a partir de la data d’efectes del contracte. Finalitzat el període de 24 mesos, i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment de celebrar el contracte al que s’apliqui aquest benefici comptin a la seva plantilla amb menys de 10 treballadors, tindran dret a mantenir aquest benefici. Ara bé, durant aquest nou període, els imports de la exempció disminuiran, restant exempts els primers 250 euros de la base de cotització pels contractes a temps complert, o la quantia proporcional reduïda en els supòsits de contractació a temps parcial.

Requisits: per poder aplicar aquesta exempció, cal que l’empresa compleixi tots i cadascun dels següents requisits:

 1. Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant a la data d’efectes de l’alta del treballador, com durant l’aplicació del benefici corresponent. L’incompliment suposa la pèrdua automàtica del benefici respecte a les quotes corresponents als períodes no ingressades dintre de termini.
 2. No haver extingit contractes de treball, per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret al benefici.
 3. Que el contracte de treball pel qual es sol·licita el benefici sigui indefinit i suposi un increment tant del nivell d’ocupació indefinit com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per efectuar aquest càlcul, la Seguretat Social prendrà com a referència el promig diari de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa en els 30 dies anteriors a la celebració del contracte.
 4. Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte pel qual s’aplica la “Tarifa reduïda”, tan el nivell d’ocupació indefinit com el nivell d’ocupació total assolits amb la contractació del treballador amb “Tarifa Reduïda”. La Seguretat Social examinarà el compliment d’aquest requisit cada 12 mesos. A aquests efectes, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadament disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents; els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret; ni les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors; per la expiració del termini convingut; per la realització de l’obra o servei objecte del contracte; o per la resolució del contracte durant el període de prova.

L’incompliment d’aquest requisit suposa el reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comuns que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la “Tarifa Reduïda” i les aportacions realitzades amb aplicació d’aquest benefici, no exigint-se el recàrrec i el interessos de demora:

 1. Si l’incompliment de l’exigència del manteniment del nivell d’ocupació es produeix des de la data d’inici de l’aplicació del benefici fins el mes 12, correspondrà reintegrar el 100% de la diferència.
 2. Si l’incompliment es produeix des de el mes 13 fins el mes 24, correspondrà reintegrar la diferencia pels mesos que hagin transcorregut des del mes 13.
 3. Si l’incompliment es produeix des de el mes 25 fins el mes 36, correspondrà reintegrar la diferència pels mesos que hagin transcorregut des del mes 25
 4. L’empresa no pot haver estat exclosa de l’accés dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació.

Supòsits de no aplicació del benefici en la cotització:

 1. Relacions laborals de caràcter especial previstos a l’article 2 de l’Estatut dels Treballadors o en altres disposicions legals, com per exemple les empleades de la llar, personal d’alta direcció no inclòs a l’article 1.3 c) de l’Estatut dels Treballadors, els penats d’institucions penitenciaries, artistes, esportistes professionals, etc.
 2. Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i demés parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs, de l’empresari o de qui tingui el control empresarial, ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració. S’exceptuen els fills que reuneixin els requisits previstos a la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treballador Autònom, és a dir els fills menors de 30 anys, tot i que convisquin amb l’empresari o fills majors de 30 anys que tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral.
 3. Contractació de treballadors l’activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social, com per exemple, el sistema agrari o el de treballadors de la llar.
 4. Contractació de treballadors que excepcionalment pugui tenir lloc en els termes establerts en els articles 20 i 21, així com en les disposicions addicional quinzena a dissetena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, i en preceptes equivalents de posteriors Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
 5. Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que forma part l’empresa que formalitza el contracte de treball, si els contractes anteriors s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció.
 6. Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit.

Són molts els requisits que s’exigeixen per l’aplicació d’aquest benefici de la cotització, i són molts els supòsits que s’exclouen, per tant, són moltes les empreses que després de valorar cadascun dels requisits i supòsits no s’arrisquen a aplicar la “Tarifa reduïda” a les noves contractacions indefinides, per por de no poder complir totes les condicions esmentades anteriorment, amb el risc d’haver de reintegrar les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, si es el cas.

Adan Advocats
Adan Advocats
Despacho de abogados