Adéu llibre de visites!

Des del passat dia 23 de juliol de 2015, arrel de l’entrada en vigor de la  Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema de l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, les empreses i els autònoms NO estan obligats a disposar d’un llibre de visites en el seus centres de treball, sinó que haurà de ser l’inspector de treball qui haurà d’emetre per escrit, mitjançant un formulari predeterminat per l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, una diligència per cada actuació que realitzi a les visites realitzadesal centre de treball i/o per cada comprovació que s’efectuï mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat a les dependències públiques.És a dir, serà l’inspector/a de treball qui haurà de facilitar el formulari a l’empresa o autònom per emetre la diligència corresponent.

En el cas que l’empresa o autònom disposi d’un Llibre de visites habilitat per l’Inspecció de Treball, per haver estat adquirit amb anterioritat al dia 23 de juliol de 2015  (recordem que fins aquesta data era obligatori), l’inspector de treball estendrà la diligència en el Llibre de Visites.

No obstant l’anterior, recordem l’obligació de conservar els llibres de visites esgotats, que hauran d’estar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de cinc anys, comptats a partir de la data de l’última diligència.