Què he de saber com empresa sobre el permís retribuït que poden gaudir els meus treballadors que volen participar en les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016

Saber com empresa sobre el permís retribuït que poden gaudir els meus treballadors que volen participar en les Eleccions

Durant aquests últims dies solament sentim a parlar en els mitjans de comunicació de les pròximes Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016; dia en que la ciutadania està cridada a les urnes a votar en l’horari d’obertura dels diferents Col•legis Electorals. Però no tots els ciutadans gaudeixen del dia de descans setmanal el diumenge dia 26 de juny de 2016. El present article vol donar una visió pràctica de la situació en que es poden trobar aquelles empreses que prestin serveis el dia 26 de juny de 2016, i el dret que tenen els seus treballadors de gaudir d’un permís retribuït fins a un màxim de quatre hores dins de la jornada laboral per poder anar a votar.
Per tant, les empreses que prestin serveis durant el diumenge dia 26 de juny de 2016, es poden trobar en les següents situacions en relació a aquells treballadors que el diumenge dia 26 no gaudeixin del descans setmanal:
1) Que el treballador vulgui anar a votar:

 

L’empresa ha de concedir al treballador que vulgui anar a votar un permís de com a màxim 4 hores dins de la seva jornada laboral a fi de que pugui exercir el seu dret a vot. Ara bé, solament gaudiran d’aquest permís general (màxim de 4 hores) aquells treballadors que realitzin una jornada completa i els quals el seu horari de treball coincideixi amb 4 o més hores amb l’horari d’obertura dels Col•legis Electorals (09.00 a 20.00 hores). Per tant, la resta de treballadors (a jornada completa) que el seu horari de treball coincideix amb menys de 4 hores amb l’horari d’obertura dels Col•legis Electorals el permís restarà subjecte a les següents limitacions:

 

a) Si la coincidència entre la jornada del treballador i l’horari d’obertura dels col•legis electorals és de 0 a 2 hores, no caldrà concedir el permís.
b) Si la coincidència entre la jornada del treballador i l’horari d’obertura dels col•legis electorals és de més de 2 hores i menys de 4 hores, es concedirà un permís de 2 hores.
Així doncs, per aquells treballadors que tinguin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda el permís es veurà reduït de forma proporcional. Per exemple, si un treballador realitza una jornada de 4 hores el diumenge dia 26 de juny de 2016, i el seu horari de treball coincideix amb més de 4 hores amb l’horari d’obertura del col•legi electoral, el seu permís serà de 2 hores, i no de 4, el tenir reduïda la seva jornada.
S’ha de tenir molt present per part de l’empresa que la determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari d’obertura del col•legi electoral, és potestat de l’empresa. És a dir, tot i que l’empresari està obligat a concedir aquest permís als seus treballadors, és el mateix empresari el que decidirà en quines hores serà utilitzat el permís pel treballador, indicant-li la hora d’inici del mateix i la hora de fi.
Aquest permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
A fi de que l’empresa tingui un control de si realment el treballador ha utilitzat el permís per anar a votar, es convenient sol•licitar a aquests un justificant acreditatiu d’haver votat. Per tant, recomanem a l’empresa que comuniqui als seus treballadors per escrit la concessió del permís, l’hora d’inici i fi d’aquest, i la obligatorietat per part d’aquests de justificar que han anat a votar mitjançant un certificat que haurà de ser expedit per la mesa electoral corresponent.

 

2) Que el treballador hagi estat escollit com a membre de la mesa electoral (diferenciant entre titulars i suplents) o interventor
Si el treballador que ha de prestar serveis el diumenge dia 26 de juny de 2016 ha estat escollit com a titular per constituir la mesa electoral o interventor, se li ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 26 de juny de 2016, i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
Per aquells treballadors que hagin estat nomenats com a suplents de la mesa electoral, tenen l’obligació de personar-se a les 8.00 hores el matí del dia 26 de juny de 2016 al Col•legi Electoral. En el cas que el titular de la mesa electoral falli, el suplent ocuparà el seu lloc per tant, gaudirà dels mateixos permisos definits en el paràgraf anterior com si es tractés d’un titular de la mesa escollit de forma inicial. Ara bé, si el titular de la mesa electoral no falla, el suplent esdevindrà un mer elector, i tindrà dret a gaudir del permís definit a l’apartat 1) d’aquest article amb les limitacions i característiques descrites anteriorment.
Tan en un com altre cas el treballador haurà de justificar a l’empresa amb caràcter previ al dia de les eleccions la seva condició de titular o suplent de la mesa electoral, i una vegada finalitzat el dia de les eleccions haurà d’acreditar a l’empresa la seva condició de membre de la mesa electoral.
Aquests permisos també tenen caràcter de no recuperables, i s’hauran de retribuir per l’empresa.
3) Que el treballador tingui la condició d’apoderat
En aquest cas les empreses hauran de concedir a aquests treballadors d’un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge dia 26 de juny de 2016, havent d’acreditar els treballadors la seva condició d’apoderats.
Aquest permís té caràcter de no recuperable i també és retribuït.
I per aquell treballador que presti servei en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral i que es trobi en les situacions núm. 2 i 3 anteriors, quin dret té?
Per aquell treballador que es trobi en la situació núm. 2 o 3 anterior, que hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, i sempre i quan aquest sol•liciti de forma expressa a l’empresa un canvi de torn per tal de poder descansar la nit anterior a les eleccions, l’empresa estarà obligada a concedir-li.
I per la resta de treballadors de l’empresa que no treballin el dia 26 de juny de 2016 quins drets tenen?
Per aquells treballadors electors que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb els col•legis electorals, no tindran dret a aquest permís.
Per aquells treballadors que hagin estat escollits com a membres de la mesa electoral, o aquells suplents que finalment hagin adquirit la condició de titulars de la mesa electoral, sempre i quan tant uns com altres acreditin a l’empresa aquesta condició, tindran dret a un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament anterior, essent aquest permís retribuït.
Si ets empresa i prestes serveis el diumenge dia 26 de juny de 2016, és important que tinguis en compte cadascun dels punts anteriors. Tots els permisos són retribuïts amb el salari que correspondria al treballador com si hagués prestat els seus serveis normalment. S’ha de tenir en compte pel càlcul de la retribució d’aquests permisos que si el salari del treballador està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s’haurà de calcular d’acord amb la mitjana percebuda pel treballador per aquests conceptes en els sis mesos treballats immediatament anteriors.