PRINCIPALS NOVETATS EN MATÈRIA D’HABITAGE I LLOGUER ARREL DE L’ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRET-LLEI 21/2018

Ahir, dimecres dia 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el Real Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures urgents en matèria d’habitatge i de lloguer.

 Des d’ADAN ADVOCATS us destaquem a continuació les mesures més rellevants:

 

  1. S’amplia la DURACIÓ MÍNIMA dels contractes d’arrendament d’habitatge

El termini mínim de duració dels contractes d’arrendament d’habitatge passa a ser de 5 anys (abans 3 anys) si l’arrendador és persona física, i de 7 anys (abans 5 anys) si l’arrendador és persona jurídica.

  1. S’AMPLIA la durada de la PRÒRROGA TÀCITA

Finalitzat el contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim 5 anys (arrendador persona física) o 7 anys (arrendador persona jurídica), sempre i quan cap de les parts hagi manifestat a l’altre la seva intenció de no renovar el contracte amb 30 dies d’antelació a la data, la pròrroga tàcita s’augmenta de 1 a 3 anys (sigui l’arrendador persona física o jurídica).

  1. Es LIMITA l’import de la GARANTIA ADDICIONAL pel compliment per part de l’arrendatari de les seves obligacions

 Es manté la fiança obligatòria d’una mensualitat en el cas d’arrendament d’habitatge habitual.

La principal novetat es que fins ara les parts podien pactar sense límit qualsevol garantia addicional a la fiança obligatòria. A partir de l’entrada en vigor del RDL 21/2018, en el cas d’arrendament d’habitatge, el valor de la garantia addicional no podrà excedir de dos mensualitats de renda.

  1. En relació a les DESPESES DE GESTIÓ IMMOBILIÀRIA i FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT

Les despeses de gestió immobiliària així com les de formalització del contracte d’arrendament seran a càrrec de l’arrendador sempre i quan aquest sigui persona jurídica, excepte aquells serveis que hagin estat contractats per iniciativa de l’arrendatari.

  1. Modificacions de la Llei d’Enjudiciament Civil en relació als procediments de DESNONAMENT

A fi i efecte de superar els problemes consistents en la falta de coordinació entre les decisions judicials i les accions dels serveis socials en els procediments de desnonament d’habitatge habitual quan afecta a famílies especialment vulnerables, s’acorda la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), per tal de millorar la coordinació entre òrgans judicials i serveis socials.

  1. Modificacions a l’àmbit fiscal: IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

S’acorda establir com a exempció a l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentats (ITPAJD), en la seva vessant d’Actes Jurídics Documentats (AJD), els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús habitual i permanent.

Per tant, tots aquells contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent que es subscriguin a partir del 19 de desembre de 2018 es troben exempts de gravamen.

En aquest sentit l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat un comunicat a on s’explica aquesta nova exempció. Us facilitem el link pel vostre coneixement: http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20181218-exempcio-lloguer

Finalment, us facilitem el link amb la publicació del Real Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures urgents en matèria d’habitatge i de lloguer: https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf

 

Adan Advocats
Adan Advocats
Despacho de abogados