PERMÍS ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA: 21 DE DESEMBRE DE 2017

Quins són els permisos que han de donar les empreses als seus treballadors les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017?

Ens podem trobar en diferents situacions:

1) Que el treballador vulgui anar a votar:

L’empresa ha de concedir al treballador que vulgui anar a votar un permís remunerat de com a màxim 4 hores dins de la seva jornada laboral, a fi que pugui exercir el seu dret a vot. Ara bé, solament gaudiran d’aquest permís general (màxim de 4 hores) aquells treballadors que realitzin una jornada completa i els quals el seu horari de treball coincideixi amb 4 o més hores amb l’horari d’obertura dels Col·legis Electorals (09.00 a 20.00 hores). Per tant, la resta de treballadors (a jornada completa) que el seu horari de treball coincideix amb menys de 4 hores amb l’horari d’obertura dels Col·legis Electorals el permís restarà subjecte a les següents limitacions:

a) Si la coincidència entre la jornada del treballador i l’horari d’obertura dels col·legis electorals és de 0 a 2 hores, no caldrà concedir el permís.
b) Si la coincidència entre la jornada del treballador i l’horari d’obertura dels col·legis electorals és de més de 2 hores i menys de 4 hores, es concedirà un permís de 2 hores.

Així doncs, per aquells treballadors que tinguin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda el permís es veurà reduït de forma proporcional. Per exemple, si un treballador realitza una jornada de 4 hores el dijous 21 de desembre de 2017 i el seu horari de treball coincideix en aquestes 4 hores amb l’horari d’obertura del col·legi electoral, el seu permís serà de 2 hores, i no de 4, el tenir reduïda la seva jornada.

S’ha de tenir molt present per part de l’empresa que la determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari d’obertura del col•legi electoral, és potestat de l’empresa. És a dir, tot i que l’empresari està obligat a concedir aquest permís als seus treballadors, és el mateix empresari el que decidirà en quines hores serà utilitzat el permís pel treballador, indicant-li l’hora d’inici del mateix i l’hora de fi.

Aquest permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

A fi que l’empresa tingui un control de si realment el treballador ha utilitzat el permís per anar a votar, és convenient sol·licitar a aquests un justificant acreditatiu d’haver votat. Per tant, recomanem a l’empresa que comuniqui als seus treballadors per escrit la concessió del permís, l’hora d’inici i fi d’aquest, i l’obligatorietat per part d’aquests de justificar que han anat a votar mitjançant un certificat que haurà de ser expedit per la mesa electoral corresponent.

2) Que el treballador hagi estat escollit com a membre de la mesa electoral (diferenciant entre titulars i suplents) o interventor

Si el treballador que ha de prestar serveis el dia 21 de desembre de 2017 hi ha estat escollit com a titular per constituir la mesa electoral o interventor, se li ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 27 de desembre de 2017, i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (22 de desembre de 2017).

Per aquells treballadors que hagin estat nomenats com a suplents de la mesa electoral, tenen l’obligació de personar-se a les 8.00 hores el matí del dia 22 de desembre de 2017 al Col·legi Electoral. En el cas que el titular de la mesa electoral falli, el suplent ocuparà el seu lloc per tant, gaudirà dels mateixos permisos definits en el paràgraf anterior com si es tractés d’un titular de la mesa escollit de forma inicial. Ara bé, si el titular de la mesa electoral no falla, el suplent esdevindrà un mer elector, i tindrà dret a gaudir del permís definit a l’apartat 1) d’aquest article amb les limitacions i característiques descrites anteriorment.

Tant en un com altre cas el treballador haurà de justificar a l’empresa amb caràcter previ al dia de les eleccions la seva condició de titular o suplent de la mesa electoral, i una vegada finalitzat el dia de les eleccions haurà d’acreditar a l’empresa la seva condició de membre de la mesa electoral.

Aquests permisos també tenen caràcter de no recuperables, i s’hauran de retribuir per l’empresa.

Si el treballador NO ha de prestar serveis el dia 21 de desembre de 2017 hi ha estat escollit com a titular per constituir la mesa electoral o interventor, té dret a un permís retribuït corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (22 de desembre de 2017).

3) Que el treballador tingui la condició d’apoderat

En aquest cas les empreses hauran de concedir a aquests treballadors d’un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 , havent d’acreditar els treballadors la seva condició d’apoderats.

Aquest permís té caràcter de no recuperable i també és retribuït.

I per aquell treballador que presti servei en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral i que es trobi en les situacions núm. 2 i 3 anteriors, quin dret té?

Per aquell treballador que es trobi en la situació núm. 2 o 3 anterior, que hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, i sempre i quan aquest sol·liciti de forma expressa a l’empresa un canvi de torn per tal de poder descansar la nit anterior a les eleccions, l’empresa estarà obligada a concedir-li.

 

Normativa d’aplicació:

-Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, pel que es dicten les normes complementàries per les eleccions al Parlament de Catalunya.

-Art. 23 CE, Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral, Reial Decret 605/1999 pel que s’estableix la regulació complementària dels processos electorals, articles 30.2 i 37.3 d) ET i normativa que s’aprovi en cada moment per les eleccions corresponents.

Adan Advocats
Adan Advocats
Despacho de abogados