SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2019.

Us informem que avui s’ha publicat el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofesional per a l’any 2019.

El salari mínim queda fixat en 900 euros/mes bruts ó 30 euros/dia bruts, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019.

Us deixem l’enllaç per consultar el Reial Decret 1462/2018:

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17773