SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2.017

Us informem que el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, ha fixat el salari mínim interprofessional per a l’any en 707,70 euros/mes o 23,59 euros/dia. Us deixem l’enllaç al Reial Decret pel vostre coneixement:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf