Artículo publicado por Sergio Adán en el diario digital Osona.com el 9 de febrero de 2014

Com recuperar l’IVA de les factures incobrables

«Caldrà assegurar que es compleixen els requisits exigits legalment, tant pel que fa als terminis com a les formalitats a complir»

Segurament molts empresaris us heu fet aquesta pregunta: “Com puc recuperar l’IVA que he ingressat a l’Agència Tributaria per una factura incobrable?” Per donar resposta a aquesta pregunta, caldrà assegurar que es compleixen els requisits exigits legalment, tant pel que fa als terminis com a les formalitats a complir, que tractarem de sintetitzar en una breument.

Aquesta possibilitat de recuperació de l’IVA de crèdits incobrables està prevista per dos casos concrets, que tot seguit analitzarem per separat:

a)    Deute reclamat judicialment o mitjançant un requeriment notarial.
b)    Deutor en situació de concurs de creditors.

a)     DEUTE RECLAMAT JUDICIALMENT O MITJANÇANT UN REQUERIMENT NOTARIAL:

Un crèdit es considera total o parcialment incobrable quan reuneix les següents condicions:

•    Que hagin transcorregut sis mesos des que es va emetre la factura impagada, quan el titular del dret de crèdit siguin un empresari o professional, el volum d’operacions del qual no superi l’any natural immediatament anterior els 6.010.121,04 euros.  En cas d’operacions a termini, els sis mesos comencen a comptar des del venciment del termini o terminis impagats, no des de la meritació de l’impost repercutit.

S’ha de tenir en compte, però, que si el titular del dret de crèdit es un empresari o professional que superi el límit del volum d’operacions anterior, el termini és d’un any.
•    Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida en els llibres registres exigits per a aquest impost.

•    Que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari o professional, o, en un altre cas (si és un particular), que la base imposable de la factura, IVA exclòs, sigui superior a 300 euros.

•    Que l’emissor de la factura hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial al mateix.

En les operacions que tinguin per destinataris a ens públics, la reclamació judicial o el requeriment notarial es substituiran per una certificació expedida per l’òrgan competent.

Si es compleixen totes les condicions anteriors, els tràmits a seguir per a la modificació de la base imposable són els següents:

1r pas) Emetre la factura rectificativa:

Dins dels tres mesos següents al transcurs del termini inicial de sis mesos, s’ha d’emetre i enviar al deutor la factura rectificativa, anul•lant l’IVA repercutit.

La factura rectificativa haurà de contenir les següents dades:
– Número de sèrie especial.
– Dades identificatives de la factura o document substituït i la rectificació efectuada.
– El motiu de la rectificació realitzada.

A partir del 27 d’octubre de 2013, es requisit indispensable l’acreditació de la remissió de la factura rectificativa el deutor, per tant, el sistema de comunicació que s’ha d’utilitzar ha de permetre justificar la rebuda de la factura rectificativa al deutor (els mitjans més segurs són per. correu certificat o burofax amb justificant de recepció).

2n pas) Comunicació a l’Agència Tributària:

Comunicar a l’Agència Tributària la rectificació practicada, en el termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa. A partir del dia 1 de gener de 2014, les comunicacions amb l’Agència Tributària s’hauran de fer a través del formulari disponible en la seu electrònica (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G416.shtml)

Prèviament a la presentació de la comunicació electrònica, s’haurà de presentar per via electrònica la següent documentació:
•    Còpia de les factures rectificatives.
•    Documents que acreditin que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial al deutor o el requeriment notarial.

Un cop presentada aquesta documentació, s’obtindrà un codi de l’assentament de registre, podent a partir d’aquest moment efectuar la presentació de la comunicació que es podrà fer a través de certificat electrònic o bé, PIN 24H.

Un cop realitzats els tràmits anteriors, el creditor podrà minorar l’import de l’IVA rectificat en la declaració-liquidació del període corresponent al moment de l’expedició de la factura rectificativa.

Si posteriorment es desisteix de la reclamació judicial al deutor o s’arriba amb ell a un acord de cobrament del crèdit, s’haurà de modificar novament la base imposable a l’alça mitjançant l’emissió, en el termini d’un mes a comptar des del desistiment o l’acord, d’una nova factura rectificativa.

b)     DEUTOR EN SITUACIÓ DE CONCURS DE CREDITORS:

En aquest supòsit, si es pretén recuperar l’IVA de les factures emeses per l’empresa concursada, la modificació de la base imposable, és a dir, l’emissió de la factura rectificativa, s’haurà de fer en el breu període d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació de la Interlocutòria de declaració de concurs en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Els tràmits a seguir per a la modificació de la base imposable són els següents:

1r pas) Emetre la factura rectificativa:

En aquest supòsit a diferència de l’anterior, el termini és més breu, doncs s’haurà d’emetre i comunicar la factura rectificativa tant a l’empresa concursada com a l’administrador concursal, dins del mes següent a la publicació de la declaració de concurs en el Butlletí Oficial de l’Estat, transcorregut aquest termini no es podrà fer cap tipus de modificació. Es condició necessària també l’acreditació amb justificant de rebuda que tan l’empresa concursada com l’administrador concursal ho han rebut.

2n pas) Comunicació a l’Agència Tributària: 

Comunicar a l’Agència Tributària la rectificació practicada. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa. Es important que les operacions la base de les quals es vulgui rectificar hauran d’haver estat facturades i anotades en el llibre registre de factures expedides.

En relació a la forma de comunicació així com la documentació que ha d’acompanyar-la, el procediment es el mateix que el detallat en el punt 2 pel cas del deute reclamat judicialment o mitjançant un requeriment notarial.

Com heu vist, s’ha ser molt curós amb el compliment de tots els tràmits que acabem de descriure, i sobretot estar molt atents als terminis, doncs en cas contrari, ens podem trobar que, a més de no haver pogut cobrar la nostra factura i haver ingressat l’IVA corresponent a la mateixa pagant-ho de la nostra butxaca, l’Agència Tributària no ens el retorni, tot i que sapiguem del cert que aquesta factura mai es cobrarà.


Enllaç a l’article:

Com recuperar l’IVA de les factures incobrables

Adan Advocats
Adan Advocats
Despacho de abogados